Lens Master

You can adjust theme for any type of activity or business just by upload appropriate background images via designated Control Panel. All content types, including pages headlines can be modified in WP-Admin.

This fully responsive theme is for in-development activities, wanting to publish on a regular basis the results of their work, introduce users to offered services and describe them very well, complement the portfolio or simply lead a personal blog. Older posts appear smoothly while scrolling. Theme allows You to create galleries opened by featured image and selec one gallery, as fullscreen slideshow.

BLOG PORTFOLIO PAGE:
Timeline
Dynamic height of posts
Galleries in featured images
Comments for each post
Show/Hide comments button
Categories
T button for display only featured images
Thumb up button
Private posts
Posts tagged, as controversial
Pagination/no paginate
Page preloader
On demo preview, page name is "Photosets"
** Galleries from "Photosets" are not included **

PREFORMATTED CONATCT PAGE:
Contact form with anti-spam protection
Encouraging text
Contact details (Phone, Mail, Location)

PREFORMATTED ABOUT ME PAGE:
Author photo
Biography / Business info

SLIDESHOW:
Play gallery from chosen post
3 animation types
Set duration of animation and standing of photo
Upload background music
Fullscreen mode switch
Possibility to switch photos manually

DESIGNATED CONTROL PANEL (installed as plugin):
Custom logo
Custom homepage photo with parallax effect
Custom backgrounds for Homepage, About and Contact
Custom favico (website icon)
Enable/Disable comments module
Position of Gallery size icon or hide it
Disable/Enable pagination for Blog-Portfolio page
Social links
Contact details
Password for private posts
Slideshow settings

PLEXIGLAS BOX EFFECT:
While scrolling, you can see how moving transparent box blurring background area under itself. Older browsers not supported.

IN-BOX:
Theme installation file
All necessary plugins
User Guide (English)

Sie können diese responsive Schablone an jede Art von Aktivität oder Geschäft anpassen, indem Sie einfach den Hintergrund im Bedienfeld ändern. Jede Art von Inhalt, drunter auch Kopfzeile der Webseiten können einfach in WP-Admin modifiziert werden.

Das Projekt wurde vor allem für solche Personen konzipiert, die eine Entwicklungstätigkeit führen, die regelmäßig Effekte ihrer Arbeiten veröffentlichen, den Kunden ihre Dienstleistungen darstellen und diese detailliert beschreiben, Portfolio ergänzen oder einen Blog führen möchten. Ältere Einträge tauchen fließend beim Scrollen der Timeline auf. Sie können Galerien erstellen, die mit dem Bild über den Inhalt des Eintrags verfügbar sind oder eine Galerie als Vollbild-Diaschau anzeigen.

BLOG PORTFOLIO:
Timeline
Dynamische Höhe der Einträge
Galerien als Bilder der Einträge verfügbar
Kommentare
Kommentare ein-/ausblenden
Kategorien
"T"-Button mit dem der Text sich unter dem Bild versteckt
"Daumen hoch"-Button
die durch das Kennwort abgesicherte Einträge
die als kontroverse markierte Einträge
Aufteilung der Timeline in Unterseiten/unendliches Scrollen
In der "Live demo? Version heißt die Unterseite "Photosets"
** Fotos von "Fotosets" werden nicht hinzugefügt **

WEBSEITE KONTAKT:
preformatierte Gestaltung von Elementen
Kontaktformular mit Spamschutz
ermutigender Text
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ort)

WEBSEITE ÜBER MICH:
preformatierte Gestaltung von Elementen
Foto
Biographie / Information über Tätigkeitsumfang

DIASCHAU:
Vollbild
Es zeigt die Galerie aus dem ausgewählten Eintrag an
3 Animationsarten
Legen Sie die Anzeigedauer des Bildes und Animations-Länge fest
Hintergrundmusik einfügen ( ?Ausblenden"-Button verfügbar für den Benutzer)
Option des manuellen Scrollens von Fotos

DEDIZIERTES BEDINFELD ((installiert, als WordPress Plug-in):
Eigenes Logo
Eigenes Hauptfoto
Eigene Bildhintergründe
Modul Kommentare ein-/ausblenden
Eigenes Webseite Icon (sichtbar in Browser-Tabs)
Aufteilung in Unterseiten für das Modul Blog-Portfolio ein-/ausblenden
Links zu sozialen Netzwerken
Konfiguration von Diaschau
Kennwort für private Einträge
Position des Icons für Anzahl von Fotos in Galerie/Icon verstecken
Kontaktdaten

PLEXIGLAS EFEKT:
Beim Scrollen der Webseite können Sie bemerken, wie sich der Hintergrund unter transparentem Block des Kontaktformulars auslöst (ältere Browser verfügen nicht über ein solches Effekt)

Możesz dostosować ten responsywny szablon do każdego rodzaju aktywności lub biznesu po prostu zmieniajac tło w Panelu Sterowania. Każdy rodzaj treści, w tym nagłówki stron podlegają łatwej modyfikacji w WP-Admin.

Projekt jest skierowany głównie do osób prowadzących działalność rozwojową, chcących publikować regularnie efekty swych prac, przedstawić klientom swoje usługi i dokładnie je opisać, kompletować portolio lub prowadzić bloga. Starsze wpisy pojawiają się płynnie w czasie przewijania linii czasu. Możesz tworzyć galerie dostępne z poziomu obrazka nad treścią wpisu, a jedną z nich odtwarzać, jako pełnoekranowy pokaz slajdów.

BLOG PORTFOLIO:
Linia czasu
Dynamiczna wysokość wpisów
Galerie dostępne w obrazkach wpisów
Komentarze
Przycisk Pokaż/Ukryj komentarze
Kategorie
Przycisk "T" ukrywający tekst pod obrazkami
Przycisk "Kciuk w górę"
Wpisy chronione hasłem
Wpisy oznaczone, jako kontrowersyjne
Dzielenie linii czasu na podstrony/nieskończone przewijanie
W wersji "Live demo" podstrona ma nazwę "Photosets"
** Albumy fotograficzne z podstrony "Photosets" nie są dołączone **

STRONA KONTAKT:
Preformatowany układ elementów
Formularz kontaktowy z ochroną antyspamową
Tekst zachęcający
Dane kontaktowe (Numer telefonu, E-mail, Lokacja)

STRONA O MNIE:
Preformatowany układ elementów
Zdjęcie
Biografia / informacje o biznesie

POKAZ SLAJDÓW:
Tryb pełnoekranowy
Odtwarza galerię z wybranego wpisu
3 rodzaje animacji
Ustal czas wyświetlania zdjęcia i długość animacji
Dodaj muzykę w tle (przycisk "Wycisz" dostępny dla użytkownika)
Możliwość ręcznego przewijania zdjęć

DEDYKOWANY PANEL STEROWANIA (instalowany, jako wtyczka WordPress):
Własne logo
Własne zdjęcie główne
Własne tła dla każdej strony
Włącz/Wyłącz moduł komentarzy
Własna ikona strony (widoczna w zakładce przeglądarki)
Włącz/Wyłącz dzielenie na podstrony modułu Blog-Portfolio
Linki do sieci społecznościowych
Konfiguracja Pokazu Slajdów
Hasło dla wpisów prywatnych
Pozycja ikony ilości zdjęć w galerii/ukrycie ikony
Dane kontaktowe

EFEKT PLEXIGLAS:
W czasie przewijania strony możesz zobaczyć, jak tło pod przezroczystym bloczkiem formularza kontaktowego rozmywa się (starsze przeglądarki nie wspierają tego efektu).